Vnitřní předpis

Základní umělecká škola Dobřichovice, Lomená 159

 Práva žáků

1.  Žák má právo po zaplacení příspěvku (školné) na účast ve výuce předmětů určených učebními plány, které jsou pro daný obor schváleny MŠMT ČR. Termíny uhrazení školného jsou závazné a pokud žák v daném termínu školné neuhradí, bude v hodině přítomen, ale nebude probíhat jeho výuka. Nezaplacení školného může být důvodem k vyloučení žáka ze školy.
2.  Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor vyjadřuje formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Má právo sdělit svůj názor svému učiteli nástroje, vyučujícím v hromadných předmětech a vedení školy.
3.  Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv fyzickým či psychickým násilím.
4.  Žák má právo v případě vzniku problému nebo dostane-li se do nesnází, požádat o pomoc svého učitele, jiného pedagoga či vedení školy.
5.  Žák má právo na život a práci ve zdravém prostředí.
6.  Žák má právo na ochranu před všemi formami sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Chování žáka

1.  Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školní zahradě. Mají na paměti nebezpečí vzniku úrazu. Jsou povinni chránit své zdraví, zdraví spolužáků i zaměstnanců školy.
2.  Žáci dodržují pravidla slušného chování. Zdraví všechny zaměstnance školy a oslovují je paní učitelko/pane učiteli.
3.  Žáci se před vstupem do učebny a učeben hromadné výuky přezouvají. Na chodbách se při příchodu i odchodu a při přestávkách chovají tiše, aby nerušili probíhající výuku.
4.  Žáci nesmí do školy nosit žádné věci, které ohrožují zdraví či život, nebo ohrožují mravní výchovu mladistvých.
5.  Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, hlásí tuto skutečnost svému učiteli, nebo vedení školy.

Docházka do školy

1.  Žák je povinen docházet do školy na výuku jednotlivých předmětů dle předem stanoveného rozvrhu. Je-li vyučující nepřítomen, informuje se o náhradě na centrální nástěnce školy, nebo u ředitelky.
2.  Žáci jsou povinni do školy přicházet náležitě připraveni.
3.  Žáci jsou povinni nosit s sebou na vyučování předepsané učební pomůcky (včetně žákovské knížky). Pokud zapomenou, omluví se na začátku vyučovací hodiny.
4.  Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvají rodiče vyučujícímu – předem formou SMS, mailem, dodatečně zápisem do žákovské knížky do rubriky sdělení rodičů škole v příslušném měsíci. Zletilí žáci si nepřítomnost omlouvají sami stejným způsobem.
5.  Při účasti na akcích, které organizuje škola, dodržují žáci ustanovení školního řádu.
6.  Žáci vystupující na koncertech školy jsou povinni přijít na koncert ve společenském oblečení.

Zacházení se školním majetkem

1.  Žák má právo užívat zařízení školy a jemu zapůjčené noty a hudební nástroje, které udržuje v pořádku a zachází s nimi tak, aby nedošlo k jejich poškození.
2.  Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

Pravidla hodnocení žáků

1.  Na konci prvního a třetího čtvrtletí každý žák kromě přípravných ročníků obdrží slovní hodnocení. Je zde konkrétně slovně vyjádřena dosažená vzdělávací úroveň žáka ve vztahu k cílům vzdělávání stanoveným školním vzdělávacím programem.
2.   Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení dle platných klasifikačních pravidel pro základní umělecké školy dle vyhlášky  71/2005 paragraf 3.

Rodiče žáků

1.  Rodiče žáků mají právo informovat se o prospěchu a chování svého dítěte u vyučujících všech předmětů, které žák navštěvuje na předem telefonicky dohodnuté schůzce.
2.  Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, nebo u vedení školy.
3.  Pokud je to vhodné, mohou být rodiče po domluvě s vyučujícím přítomni ve výuce. Nesmí však svou přítomností průběh výuky jakýmkoliv způsobem narušovat.

Žák může být ze školy vyloučen z důvodu zásadního porušení tohoto školního řádu !

V Dobřichovicích dne 

Mgr.Barbora Pelikánová-ředitelka